Di Linh Group Foods đang thiếu người giao hàng, chính vì vậy các đơn hàng mà bạn đặt hiện tại sẽ không thể được giao, mong bạn thông cảm.